UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

W dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Unia Owocowa" odbyło się spotkanie dotyczące ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO.

Głównym prelegentem był Pan Dariusz Rutkowski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia ASAP - Rolnictwo Zrównoważone.

Ponadto uczestnikami spotkania i dyskusji byli m.in.:

 1. Teresa Kucharska - w-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rolnik - Farmer Roku
 2. Waldemar Żółcik - Prezes Stowarzyszenie Unia Owocowa oraz delegowani członkowie Stowarzyszenia
 3. Adam Jeznach - Prezes UO Technologia oraz Zarząd Spółki
 4. Janusz Gwiazdowski - Dyrektor Generalny DESIO HOLDING
 5. Pan Profesor Leszek Orlikowski - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 6. Jan Kaźmierski - Prezes Polifarm Łowicz  oraz pozostali uczestnicy zainteresowani tematyką spotkania.
 7. Maciej Majewski - FreshMazovia/ członek Stowarzyszenia ASAP
 8. Krzysztof Czarnecki - Związek Sadowników RP
 9. Emila Kawęczyńska - Firma Fruit - Group Sp. z o.o.
 10. Arkadiusz Gaik - Firma Grupa Gaik Sp. z o.o.
 11. Ryszard Woźniak - Firma Rajpol Sp. z o.o.
 12. Marek Krawczyk - Mazovia-Garden Sp. z o.o.

Pan Dariusz Rutkowski przedstawił dokładnie czym jest Rolnictwo Zrównoważone oraz misję i zakres działalności Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, które jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności.

W 2050 roku Ziemię zamieszkiwać będzie prawie 10 mld ludzi. By wyżywić tak liczną populację potrzeba wzrostu produkcji żywności aż o 70%. Przy dominującej wciąż na świecie, intensywnej gospodarce rolnej, prowadzącej do wyczerpania zasobów naturalnych globu, to zadanie nie do wykonania. Dlatego już dzisiaj konieczny jest zwrot ku racjonalnej, zrównoważonej produkcji.

Kierunek: zrównoważenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest niczym nowym. Po raz pierwszy na świecie pojawiła się w XVIII w., ale dopiero w XX  i XXI wieku zdefiniowano to pojęcie na nowo, przypisując mu szereg zasad, które dzisiaj stanowią fundament polityki wielu krajów rozwiniętych. Rolnictwo zrównoważone jest jedną z nich. Sama idea zrównoważenia powstała w odpowiedzi na bezrefleksyjną, agresywną gospodarkę zasobami naturalnymi poprzednich wieków, gdy wzrost demograficzny, rewolucja przemysłowa i naukowo – techniczna toczyły galopującą machinę rozwoju gospodarczego. Jego negatywne skutki odczuwamy do dziś. Kurczące się zasoby gleb uprawnych, ograniczony dostęp do wody, zanieczyszczone powietrze i efekt cieplarniany to dziedzictwo, z którym przyszło nam żyć i zagrożenie, z którym musimy się zmierzyć już dziś. Wzrost znaczenia rolnictwa zrównoważonego na świecie w ostatnich latach nie jest więc kwestią mody ani przypadku.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

 Pojęcie to jest często mylone z rolnictwem ekologicznym, ponieważ idea zrównoważenia również wskazuje na konieczność ochrony zasobów środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Rolnictwo zrównoważone jest jednak znacznie szerszym pojęciem. To model gospodarowania będący alternatywą dla intensywnej gospodarki rolnej, która w obecnych warunkach rynkowych staje się zbyt kosztowna, a co najważniejsze, prowadzi do degradacji i utraty zasobów naturalnych Ziemi. Opiera się on na trzech filarach: Ekonomia, Planeta i Społeczeństwo, które w połączeniu tworzą zrównoważony proces zarządzania. Zakłada on:

 • efektywność i opłacalność ekonomiczną produkcji rolnej – zysk rolnika,
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i odnawialność jego zasobów – troska o planetę,
 • społeczną odpowiedzialność produkcji rolnej – troska o człowieka.

Zysk rolnika

Zysk i długofalowy rozwój jest nadrzędnym celem każdej działalności gospodarczej, w tym również rolniczej. Dlatego w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym kluczowym narzędziem służącym podejmowaniu decyzji powinien być rachunek ekonomiczny. Prowadzony w ujęciu mikro i makroekonomicznym dostarcza on informacji o tym, jak efektywnie wykorzystać zasoby gospodarstwa dla osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz jak odpowiadać na możliwości, które oferuje rynek odbiorców. By podołać procesom planowania, analiz, obliczeń i kontroli efektów podjętych decyzji, negocjacjom z partnerami oraz konieczności zdobywania przewagi konkurencyjnej, potrzeba jednak wiedzy i zdolności managerskich. Zadaniem współczesnego rolnika jest więc nieustanna edukacja i rozwijanie swoich kompetencji zarządczych.

Troska o planetę

Rolnictwo czerpie z zasobów naturalnych, dlatego powinno wziąć szczególną odpowiedzialność za ich stan. Dzięki stosowaniu dobrych praktyk rolniczych, może ono ograniczyć swoje negatywne oddziaływanie na ekosystem oraz zapewnić odnawialność jego komponentów. To praktyki, które prowadzą do poprawy stanu gleb, przywrócenia ich żyzności i odpowiedniej struktury fizycznej, a także praktyki chroniące gruntowe i powierzchniowe zasoby wodne, czy powietrze, którym oddychamy. To również racjonalna gospodarka odpadami i aktywność na rzecz odnowy oraz ochrony lokalnej bioróżnorodności. Dobre praktyki rolnicze wskazują na racjonalne nawożenie i precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin, które pozwala uniknąć ich nadpodaży, a tym samym skażenia środowiska naturalnego przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności zabiegu. W aspekcie troski o planetę rolnictwo zrównoważone stawia na racjonalizm i precyzyjną oraz przyjazną naturze agrotechnikę.

Troska o człowieka

Gospodarstwo rolne, jak każda inna działalność gospodarcza, stanowi integralną część otoczenia. Funkcjonuje dzięki ludziom i im też powinno służyć, stąd idea społecznej odpowiedzialności produkcji rolnej. Sprowadza się ona do aktywnego udziału gospodarstwa w życiu społeczności lokalnej i jego zaangażowania w pomoc oraz wsparcie w wielu

aspektach tego życia. To budowanie relacji z ludźmi w oparciu o szacunek, zaufanie  i bezkonfliktową aktywność  gospodarczą. To również działanie zgodnie z prawem i udział w poprawie warunków ekonomicznych życia lokalnej społeczności dzięki aktywizacji miejscowego rynku pracy. Gospodarstwo społecznie odpowiedzialne zyskuje dobry wizerunek w oczach mieszkańców, klientów oraz partnerów biznesowych, co stanowi wielką wartość i element przewagi konkurencyjnej. Tak też postrzegane, ma szansę na długofalowy rozwój.

Stowarzyszenie ASAP

Popularyzacja idei rolnictwa zrównoważonego w Polsce oraz edukacja rolników w zakresie jego praktyk jest misją Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Oferuje ono wiedzę i pomoc we wdrażaniu zrównoważonych zasad w gospodarstwach rolnych, fachowe doradztwo oraz szkolenia. W ramach popularyzacji tej koncepcji, wydaje też szereg publikacji i realizuje ciekawe projekty przy współudziale firm i zainteresowanych tematem gospodarstw. Istnieje ono od 2014 roku. Od tego momentu członkostwo w Stowarzyszeniu posiada już ponad 20 dużych firm wspierających całego łańcucha dostaw żywności oraz 50 gospodarstw pilotażowych, których grono nieustannie rośnie. ASAP zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce i chcą uczestniczyć w tej ważnej misji.

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Rolnictwo Zrównoważone

 

Spotkanie Zrównoważone Rolnictwo 1
Spotkanie Zrównoważone Rolnictwo 1
Spotkanie_Zrównoważone Rolnictwo
Spotkanie_Zrównoważone Rolnictwo

 

 

 • PRIMA GROUP
 • Bart-Ex
 • MAZOVIA GARDEN
 • Activ
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • RAJ-FRUIT
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • ECO FRUITS
 • GRUPA SKOWRONKI
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

technologia laboratorium Grojec Patrona Unia Owocowa

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 101 26 84
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

DSCF3809
UO-Technologia
18
konfrerencja 2 pa┼║dziernik 2015 6
podpisanie um├│w mi─Щdzy pa┼Дstwowych
Prezydent Chin zajada si─Щ polskimi jab┼Вkami
konferencja 2 październik 2015 4

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa